Tổng kết công tác năm 2022 của ngành Cơ yếu Việt Nam

16:00 | 23/12/2022 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng ngày 23/12, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết do đồng chí TS. Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày và các ý kiến tham luận tại Hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhu cầu ngày càng cao về bảo mật, an toàn thông tin của các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Đã tập trung tổ chức triển khai các chương trình, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam; tổ chức rà soát, đề xuất xây dựng các nghị định thay thế Nghị định số 25/2015/NĐ-CP, Nghị định số 40/2013/NĐ-CP, Nghị định số 53/2018/NĐ-CP, Nghị định số 69/2013/NĐ-CP; ban hành các văn bản quản lý Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, sản xuất, triển khai, quản lý sản phẩm mật mã dần vào nền nếp, khoa học, chặt chẽ và hiện đại hóa; bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong Ban Cơ yếu Chính phủ. Toàn Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống.

Hội nghị cũng đã tập trung chỉ ra, phân tích những tồn tại, hạn chế cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trên một số mặt công tác cơ yếu, cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao và biểu dương các hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị

Nhấn mạnh năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Trưởng ban đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, vinh dự và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, đồng chí Trưởng ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Một là, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình hành động, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Các cơ quan, đơn vị được Lãnh đạo Ban giao chủ trì tham mưu triển khai các đề án, chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Hai là, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu, trọng tâm là Nghị định số 25/2015/NĐ-CP, Nghị định số 69/2013/NĐ-CP, Nghị định số 40/2013/NĐ-CP, Nghị định 58/2016/NĐ-CP.

Ba là, chú trọng công tác xây dựng lực lượng. Cục Chính trị - Tổ chức tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc kiện toàn nhân sự sau khi có quyết định sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc Ban; quyết liệt tham mưu luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, nhân viên trong Ban Cơ yếu Chính phủ; tham mưu đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Cơ yếu theo hướng trọng tâm, trọng điểm, toàn diện để có đội ngũ cán bộ trình độ cao, làm việc hiện đại.

Bốn là, về công tác nghiên cứu, kiểm định, sản xuất, cung cấp triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động cơ yếu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Tập trung đổi mới phương thức kỹ thuật nghiệp vụ và việc triển khai, sử dụng các sản phẩm kỹ thuật mật mã, các giải pháp nghiệp vụ mật mã để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

 Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên các mặt công tác đáp ứng yêu cầu thực tế, trong đó tập trung chuyển đổi số cho công tác quản lý của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tặng thường Cờ thi đua cho 02 tập thể (Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin); quyết định của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 5 cơ quan, đơn vị của Ban và 15 tổ chức thuộc các Hệ Cơ yếu vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Hồng Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới