Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

10:00 | 04/07/2014 | PHÁP LUẬT
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Thông tư này quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm:
- Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;
- Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.
Theo Thông tư, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô đun sau:
- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:
- Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao.
- Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính cơ bản.
- Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao.
- Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều.
- Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh.
- Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông trách nhiệm điện tử.
- Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin.
- Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.
Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả các mô đun quy định tại Thông tư này. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2014.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới