Năm 2023, ngành Cơ yếu Việt Nam thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

16:00 | 05/01/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng 05/01, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo các hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban; trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Cục viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin Bộ Ngoại giao, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tổng kết được trình bày thông qua video clip và các ý kiến tham luận tại Hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhu cầu ngày càng cao về bảo mật, an toàn thông tin của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Đã tập trung tổ chức triển khai các chương trình, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam; Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và nâng cao vị thế, vai trò công tác quản lý nhà nước về cơ yếu trong tình hình mới. Đặc biệt tham mưu Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có ý kiến đối với Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực cơ yếu; chữ ký số chuyên dùng công vụ. Tích cực tham gia ý kiến vào các dự án Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, như: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); đồng thời nghiên cứu và chủ động tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;… Tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế một số văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu gồm 06 nghị định và 03 thông tư.

Hội nghị cũng đã tập trung chỉ ra, phân tích những tồn tại, hạn chế cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trên một số mặt công tác cơ yếu, cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao và biểu dương các hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Đồng chí Trưởng ban cũng nhấn mạnh, năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Trưởng ban đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, vinh dự và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, đồng chí Trưởng ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Một là, quyết liệt tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình hành động, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Các cơ quan, đơn vị được Lãnh đạo Ban giao chủ trì tham mưu triển khai các đề án, chương trình, đề án, nhiệm vụ cần rà soát lại tình hình thực hiện và chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo, giải quyết.

Hai là, rà soát, đề xuất xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định thay thế Nghị định số 69, Nghị định số 58; xây dựng Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ; các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản các văn bản pháp luật phải nghiên cứu kỹ, tham mưu đúng, trúng để bảo cáo, đề xuất và trình các văn bản được kịp thời, chất lượng.

Ba là, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Ban theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ yếu. Cục Chính trị - Tổ chức tiếp tục tham mưu luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, nhân viên trong Ban Cơ yếu Chính phủ; tham mưu đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Cơ yếu theo hướng trọng tâm, trọng điểm, toàn diện để có đội ngũ cán bộ trình độ cao, làm việc hiện đại. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm đối với từng vị trí đảm bảo sát với tình hình thực tiễn; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá định lượng cán bộ, nhân viên trong toàn Ban.

Bốn là, về công tác nghiên cứu, kiểm định, sản xuất, cung cấp triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin, đồng chí Trưởng ban đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động cơ yếu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Tập trung đổi mới phương thức kỹ thuật nghiệp vụ và việc triển khai, sử dụng các sản phẩm kỹ thuật mật mã, các giải pháp nghiệp vụ mật mã để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang;

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên các mặt công tác đáp ứng yêu cầu thực tế, trong đó tập trung Chuyển đổi số cho công tác quản lý của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam. Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban chỉ đạo quyết liệt nội dung về chuyển đổi số.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng 02 cơ quan, đơn vị (Vụ Kế hoạch - Tài chính, M 951) và Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ tặng 09 cơ quan, đơn vị (Cục Cơ yếu BTTM, Cục Viễn thông và Cơ yếu BCA, Cục Cơ yếu - CNTT BNG, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Vụ Khoa học - Công nghệ, Tạp chí An toàn thông tin, Phòng Pháp chế)

Tại Hội nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Quyết định của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 09 cơ quan, đơn vị và 12 tổ chức thuộc Cục Cơ yếu các bộ, ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trao Bằng khen của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho đồng chí Đại tá GS. TS Nguyễn Hiếu Minh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã được bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Công nghệ thông tin. Đặc biệt, lần đầu tiên Ban Cơ yếu Chính phủ có 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, đó là đồng chí Phan Thị Chiều, Phó Chánh Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả” đến toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, người lao động ngành Cơ yếu Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới