Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak

11:00 | 01/02/2021 | MẬT MÃ DÂN SỰ
CSKH-01.2020. Tóm tắt—Keccak là hàm băm giành được chiến thắng trong cuộc thi SHA-3 của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ (NIST) tổ chức. Có nhiều tấn công thám mã khai thác bậc đại số thấp trong hoán vị của hàm băm này. Chính những kết quả này mà nhóm tác giả thiết kế Keccak đã tăng số vòng từ 18 lên 24 trong hoán vị của nó. Trên cơ sở đó, bài báo tập trung phân tích tính chất đại số của hoán vị Keccak-f trong hàm băm này, sau đó đề xuất một thành phần S-hộp mới có tính chất mật mã tốt để sử dụng trong hoán vị của hàm băm Keccak.

Abstract—Keccak is the winner of the SHA-3 competition of National Institute of Standards and Technology (NIST). There are many cryptographic attacks that exploit the low algebraic degree in permutation of this hash function. Due to these results, the Keccak design team increased the number of rounds from 18 to 24 in its permutation. On that basis, the paper focuses on analyzing the algebraic properties of the Keccak-f permutation in this hash function, then proposes a new S-box with good cryptographic properties used in Keccak’s permutation.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

References

[1] NIST, SHA-3 Stadard: Permutation-Based Hash And Extendable Output Functions. 8/2015.

[2] Boura, C. and A. Canteaut. Zero-sum distinguishers for iterated permutations and application to Keccak-f and Hamsi-256. in International Workshop on Selected Areas in Cryptography. 2010. Springer.

[3] Boura, C. and A. Canteaut. A zero-sum property for the Keccak-f permutation with 18 rounds. in 2010 IEEE International Symposium on Information Theory. 2010. IEEE.

[4] Boura, C., A. Canteaut, and C. De Canniere. Higher-order differential properties of Keccak and Luffa. in International Workshop on Fast Software Encryption. 2011. Springer.

[5] Boura, C. and A. Canteaut. On the algebraic degree of some SHA-3 candidates. in Proceedings of the Third SHA-3 Candidate Conference, Washington DC. 2012.

[6] Aumasson, J.-P. and W. Meier, Zero-sum distinguishers for reduced Keccak-f and for the core functions of Luffa and Hamsi. rump session of Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES, 2009. 2009: p. 67.

[7] Duan, M. and X. Lai, Improved zero-sum distinguisher for full round Keccak-f permutation. Chinese Science Bulletin, 2012. 57(6): p. 694-697.

[8] Song, L., G. Liao, and J. Guo. Non-full sbox linearization: applications to collision attacks on round-reduced Keccak. in Annual International Cryptology Conference. 2017. Springer.

[9] Qiao, K., et al. New collision attacks on round-reduced Keccak. in Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. 2017. Springer.

[10] Dinur, I., O. Dunkelman, and A. Shamir. New attacks on Keccak-224 and Keccak-256. in International Workshop on Fast Software Encryption. 2012. Springer.

[11] Li, M. and L. Cheng. Distinguishing property for full round keccak-f permutation. in Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems. 2017. Springer.

[12] Guo, J., et al., Practical collision attacks against round-reduced SHA-3. Journal of Cryptology, 2020. 33(1): p. 228-270.

[13] Rajasree, M.S. Cryptanalysis of Round-Reduced KECCAK Using Non-linear Structures. in International Conference on Cryptology in India. 2019. Springer.

[14] Bertoni, G., et al. Sponge functions. in ECRYPT hash workshop. 2007. Citeseer.

[15] Nguyễn Văn Long. “Phân tích các thành phần mật mã trong hoán vị Keccak-p”. Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, ISSN 2615-9570, No 08. Vol 02. 2018.

[16] Bertoni, G., et al., Keccak implementation overview. URL: http://keccak.neokeon.org/Keccak-implementation-3.2.pdf, 2012.

Thông tin trích dẫn: Nguyễn Văn Long, Lê Duy Đức, “Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak”, Ấn phẩm Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, ISSN 2615-9570, Vol. 11, No. 01, 2020, pp. 32-45.

Nguyễn Văn Long, Lê Duy Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới